Synenso logo

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van FENIT


Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer

60/2003

© FENIT 2003

 


ALGEMENE BEPALINGEN


1. Aanbiedingen overeenkomst


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.


 

2. Prijs en betaling


2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.


 

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy


3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstellingheeft aangeboden.

3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.


 

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie


4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of teverrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.


 

5. Risico


5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.


 

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom


6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

6.7 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier zo mogelijk zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

6.8 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.


 

7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie


7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige

en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het

verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van

medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel

beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de

apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de

door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en

beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een

informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier

voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur,

programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking

van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft

leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst

en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening

te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander

wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt

kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een

werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen

voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden.

Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier,

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van

handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn

organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van

leverancier kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van

telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de

tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct

gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten

wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt

bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens

leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van

telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te

wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de

toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde

personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg

zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

8. Leveringstermijnen


8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten

vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier

bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen

zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen

(leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens

tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier

is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen

omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer

gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste

leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst

(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige

termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

9. Beëindiging overeenkomst


9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de

andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van

redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke

opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden

genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt

een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze

voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van

betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien

de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging

nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking

gestelde programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee

samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst

dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de

ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds

naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin

bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring


10.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor

die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst

bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In

geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000

((vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de

overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien

de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden

van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat

leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met

eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens

materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen

tweehonderdvijftig duizend Euro).

10.3 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van

aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met

het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van

derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier

voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en

10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor

zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.

10.5 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt

gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving

van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo

spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot

schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het

ontstaan van de vordering.

10.7 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als

gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat

mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen,

behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,

programmatuur of andere materialen.

10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich

ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

11. Overmacht


11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd

is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers

van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door

cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen,

programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht

om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de

overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen

elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

12 Toepasselijk recht en geschillen


12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen

leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten

die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het

Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander

onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en

onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven,

kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de

Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit

reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een

voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van

ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

 

COMPUTERSERVICE


De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit

deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van

computerservice verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met

behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.

 

13 Duur


13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van

computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur,

bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale

stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de

overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor

het einde van de betreffende periode.

 

14 Uitvoering van de werkzaamheden


14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier krachtens

een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot

gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening

worden gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met

cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen

voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens

brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de

computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor

rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.

14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter

beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist

en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties

van leverancier.

14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken

blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van

leverancier, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door

leverancier. Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde

resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde

bedragen betaald heeft.

14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien

dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal

leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor

rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen

tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met

wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of

leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de

computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in

het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal

leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze

aanpassingen voor cliënt.

 

15. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen


15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking

van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorgdragen voor passende

technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van

persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming

Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven

aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn

verkregen. Cliënt zal leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier mochten worden

ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die

jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke

bewaartermijnen.

 

16. Garantie


16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten

van de computerservice. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat

er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien

gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten,

programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit

hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de computerservice

herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de

onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de

resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt.

Slechts indien gebreken in de computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling

gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het

gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of

onvolledige informatie, zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn

gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan leverancier

toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor de

betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of

anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens

gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

 

DIENSTVERLENING


De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van

deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering,

toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning,

detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur,

websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen

laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten,

zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

 

17 Uitvoering


17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in

voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en

voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en

het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken

betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd

de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de

uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te

volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de

overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden

opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een

bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen

door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

17.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf

verschuldigd.

 

18. Wijziging en meerwerk


18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere

prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening

vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de

gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een

systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer

verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke

schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse

verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens

de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond

voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd

tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of

prestaties.

 

19. Opleidingen, cursussen en trainingen


19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of

training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling

verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training

worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is

leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere

opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten

plaatsvinden.

 

20. Detachering


20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker (hierna:

de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder

toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de

overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de

gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen

voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan

leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de

gedetacheerde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht

geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of

niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de

overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst.

Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker

in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale

verzekeringen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst

respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale

verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van

de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de

betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en

hem alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de

resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn

gekomen.

 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR


De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk

“Dienstverlening”, van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt

en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud

van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op

computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en

vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende

documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee

tevens bedoeld websites.

 

21. Ontwikkeling van programmatuur


21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te

ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg

schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal

geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van

de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt

instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er

door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur

onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen

prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan

hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij

constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten

totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de

programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk

schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling

van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden

gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Indien leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan

cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

 

22. Aflevering, installatie en acceptatie


22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk

vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit

te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken

daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien

nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering

of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing

van de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor

productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve

ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd

personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten

van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk

aan leverancier worden gerapporteerd.

22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een

door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de

installatie, dan wel

b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de

testperiode, dan wel

c. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.5

ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn

hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22.6 aan

acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan

vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele

doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk

gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur

zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in

de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door

middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal

zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen,

waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of

probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke

verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet

wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname

van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van

leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien

toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot

aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de

vormgeving van gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie

van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase

en/of een ander onderdeel onverlet

22.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 22.3 heeft tot gevolg dat

leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en

terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie

door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de

programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond

van artikel 22.6 betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie.

22.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de

programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren

installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR


De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter

beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen

hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende

machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede

op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken

nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee

tevens bedoeld websites.

 

23. Gebruiksrecht


23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het

gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen

steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat

het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op

de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen

waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen,

gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het

aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is

aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is

verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de

duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan

betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst

uitdrukkelijk blijkt.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers

waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop

beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een

derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de

programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de

programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen

anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in

het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode

van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische

documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor

deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een

vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.

23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit

zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn

overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal

vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.

 

24. Aflevering, installatie en acceptatie


24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan

cliënt afleveren en, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is

overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken

daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien

nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de

artikelen 22.2 tot en met 22.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest

zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het

moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere

gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25. In

alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 22.8 onverminderd.

24.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de

programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend

geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij

voltooiing van de installatie.

 

25 Garantie


25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin

van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie

maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie

maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier

garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken

of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij

de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval

leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien

sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan

leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen

acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane

gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke

toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke

toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is

gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in

de programmatuur aan te brengen.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is

afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

26 Onderhoud


26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de

gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de

gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd

aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen

inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere

nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door

leverancier te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is

gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in

de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt

zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren,

inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en

gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet

verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere

gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien

sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te

rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel

van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier bij het beschikbaar komen van

verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na

het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen

van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een

oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies

kan leverancier van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en

dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de

programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet

gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode

verschuldigd.

 

27. Programmatuur van toeleverancier


27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen,

mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de

voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze

voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen

voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn verzoek

kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding

tussen cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of

buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

VERKOOP VAN APPARATUUR


De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur aan cliënt

verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn

onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

 

28. Selectie van apparatuur, aflevering en risico


28.1 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Leverancier staat er niet voor in

dat de apparatuur geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke

koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn

gespecificeerd.

28.2 De door leverancier aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt worden afgeleverd op de plaats

van het magazijn van leverancier. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier

de aan cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door cliënt aan te wijzen

plaats. Leverancier zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip

waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door

leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

28.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen

koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet

begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen

e.d..

28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliënt bij aflevering

aan cliënt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt,

gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van

de apparatuur echter reeds over op cliënt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de

vervoerder.

28.5 Leverancier zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven.

Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten

voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door leverancier geleverde

producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende

overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens nietnaleving

van dergelijke voorschriften.

 

29. Omgevingseisen en installatie


29.1 Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier in voorkomend geval

gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid,

technische omgevingseisen e.d.).

29.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de apparatuur

installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door

leverancier is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het

uitvoeren van dataconversie.

29.3 Indien leverancier zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt vóór aflevering van de apparatuur een

passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en

telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke

instructies van leverancier opvolgen.

29.4 Cliënt zal leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot

de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.

 

30 Garantie


30.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en

fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van

garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze

binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn

gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat

duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de

apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke,

apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de

garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting

vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,

onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of

indien cliënt zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen

die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet

aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

30.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in

rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

30.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 30.1

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is

afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

31. Apparatuur van toeleverancier


31.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door

leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van

die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze

voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen

voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek

toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen

cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten

toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

ONDERHOUD VAN APPARATUUR


De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier en cliënt een

overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

 

32. Duur van de onderhoudsverplichting


32.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen

overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

32.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode

verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

33. Onderhoud


33.1 De inhoud en omvang van de door leverancier te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel

bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden

vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste

vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke

termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder

onderbreking voldoen aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte

specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en

deze kan worden gereproduceerd.

33.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij leverancier geldende werkdagen en werkuren.

33.3 Leverancier behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te

schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden

voordoen die, naar het oordeel van leverancier, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid

van medewerkers van leverancier met zich meebrengen.

33.4 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur.

Leverancier zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden

registreren en vastleggen in zijn administratie. Leverancier zal cliënt op eerste verzoek inzage

verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

33.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is om

storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van

leverancier.

 

34. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden


34.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, leverancier daarvan in

kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde

gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van leverancier of door

leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige

noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van de

onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

34.2 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij

onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te

voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

34.3 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en systemen op de aan client verkochte

apparatuur aan te sluiten en daarop niet door leverancier geleverde programmatuur te installeren.

De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van

niet door leverancier geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door leverancier geleverde

programmatuur, zijn voor rekening van cliënt.

34.4 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de

verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze

andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter

beschikking van leverancier stellen.

34.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van

leverancier behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.

34.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn

om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over

voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

34.7 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode

dat leverancier deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan cliënt

overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan te

bieden draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data

een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

34.8 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is

opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

34.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben

op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

 

35. Uitsluitingen


35.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit

onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in

communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van

apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot

de verplichtingen van leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening

worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

35.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;

• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van

storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan

leverancier;

• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

• modificaties aan apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

 

Voor meer informatie:


FENIT

bureau@fenit.nl

www.fenit.nl

Comments are closed.